Maja Larsdotter Holm

Maja Larsdotter Holm – en skilsmässa 1880.

Maja Larsdotter Holms liv:

Maja är inte en av mina egna anor, men däremot till mina kusiner. Hon kan återfinnas i Antavlan för Hilding Pehrson och var Hildings farmor.

Maja föddes 1838-03-04 på Soldatbostället nr 792, Gillebergs rote i Rackeby (R), som dotter till soldaten Lars Nilsson Holm och hans hustru Anna Maja Olofsdotter. Modern dog redan 1848 och medan fadern och äldsta systern skrevs ”på socknens slut”, hamnade Maja, hennes äldre bror Anders och yngre systern Sara på Fattigstugan. Där bodde Maja ända fram till 1854, när hon började tjäna piga i olika gårdar i Rackeby. Hon hinner också få en oäkta dotter, Ida Matilda *1860-11-06, som dock dör bara 5 dagar efter födelsen.

1861 flyttar Maja till Lidköping (R) och året därpå gifter hon sig med Carl Larsson från Råda (R). Carl och Maja får två söner, Johan Fredrik, född 1863-03-05 och död 6 dagar senare, och Carl Fredrik född 1867-05-22, som dock hann bli 1 1/2 år gammal innan han avled.

Maja föder ytterligare två barn, Gustav Albin, född 1872-01-29 och sedemera far till ovannämnde Hilding, samt August, född 1875-11-15, medan hon fortfarande är gift med Carl, men båda dessa är noterade som oäkta i födelseboken och husförhörslängderna.
I HFL för Lidköping AI:36, p 1260, dyker så småningom upp en notis: ”Skild från sin man Karl Larsson genom domkapitlets i Skara skiljebref d 10 Mars 1880″. När skilsmässan väl gått igenom, gifter hon snabbt om sig med en Per Persson, redan den 16 maj samma år. Hon lever därefter tillsammans med honom så långt som jag kunnat följa dem i HFL till 1891.
Jag har mina misstankar om att Per Persson eventuellt skulle kunna vara far till pojkarna Gustav Albin och August, då båda barnen senare får hans patronymikon, men tyvärr skrivs de aldrig i HFL som hans barn, så helt säkert är det inte.

 

Skilsmässan:

För att kunna skiljas på 1800-talet, var man tvungen att få ett skiljobrev från Domkapitlet. Eftersom Maja bodde i Lidköping och detta även varit Carls senaste kända bostadsort, var det Domkapitlet i Skara som skulle bevilja äktenskapets upplösande.

Med ansökningen om skiljobrev, medsände Maja ett antal dokument:

 

Utdrag ur Domboken, hållen hos Rådhusrätten i Lidköping den 16 December 1878.
No 797: Skolläraren J. Svensson inlämnade följande handlingar:
En så lydande skrift:
”Till Lidköpings Rådhusrätt.
Som min man Carl Larsson, vilken 1863 befav sig till Stockholm i avsikt att söka arbete, sedemera inte återkommit, ej heller alltsedan 1869 meddelat mig något om sin vistelse, måste anses hava av ondska och ovilja övergivit mig, får jag vördsamt anhålla att stämning å honom varde utfärdat att inom laga tid återkomma för att äktenskapet fortsätta, vid påföljd att jag må vinna rätt till äktenskapsskillnad.
Lidköping den 16 december 1878.
Maja Larsdotter Holm.”

2: Följande prästbevis:
”Hustrun Maja Larsdotter Holm å N:160 Lidköpings Nya stad, vilken tänker söka äktenskapsskillnad från sin man Carl Larsson, är född i Rackeby den 4 mars 1838 (trettioåtta), äger försvarlig kristendomskunskap och medborgerligt förtroende. Hennes man Carl Larsson, född i Råda den 6 juni 1819 (nitton), med vilken hon sammanvigdes den 9 december 1862, uttog arbetsbetug härifrån den 18 april 1863 och lärer sedan dess ej hava varit här synlig. I kyrkoboken anmärker dock att arbetsbetyget blivit förnyat den 26 februari 1864 och den 3 maj 1869. Båda makarna hava haft tvenne barn, vilka äro avlidna. Om makarnas sammanlevnad och om orsaken till mannens avvikande, har Pastorsämbetet intet att upplysa, attestum.
Lidköping den 4 december 1878
J. P. Fogelqvist, Pastor”

Sökande Maja Larsdotter Holm, som var personligen tillstädes, uppgav, att hon ej haft någon underrättelse från eller om sin man sedan år 1869 och att hon ej hade sig känt var han vistades eller om han vore död eller icke; varjämte närvarande Kronouppbördskassören, Stadsfiskalen P. W. Ohlsson upplyste, att Carl Larsson för omkring 9 eller 10 år sedan uppehöll sig vid Zinkhyttan i Närke, varest, på Ohlssons begäran, utskyld vid den tiden uttoges hos Carl Larsson och till Ohlsson redovisades, men att Ohlsson därefter, på anhållan om senare utskylders uttagande hos Carl Larsson, erhållit underrättelse, att Carl Larsson begivit sig från Zinkhyttan, utan att upplysning kunnat vinnas varthän, samt att Ohlsson sedan ej erhållit någon underrättelse av eller om Carl Larsson, vars nuvarande vistelse vore för Ohlsson obekant.
Poliskonstapel O. Strömberg och Joh. Björklund, av vikla den förstnämnde varit granne till Carl Larsson, under det denne bodde här i staden, intygade, att makarna levat gott tillsammans, samt att Carl Larsson under de 8 eller 9 sist förflutna åren ej vistats härstädes och hans nuvarande vistelseort vore okänd för Strömberg och Björklund.
Efter överläggning avsade Rådhusrätten fljande

Utslag:
Enär genom vad i ärendet förekommit måste anses styrkt att Carl Larsson övergivit och förlupit sin hustru, sökanden Maja Larsdotter Holm, antagligen i uppsåt att ej mera fortsätta äktenskapet med henne, förelägger Rådhusrätten, jämlikt 13 Kapitlet, 4§ Giftemålsbalken, bemälde Carl Larsson att inom natt och år, sedan detta beslut blivit på föreskrivet sätt genom Rättens försorg kungjort, hos sökanden sig inställa och äktenskapet med henne fortsätta, vid den i nämnde lagrum stadgade påföljd.

 

Utdrag av Domboken, hållen hos Rådhusrätten i Lidköping den 12 januari 1880.
No7: Hustrun Maja Larsdotter Holm i No 160 Nya staden, företrädde samt inlämnade utdrag av Rådhusrättens dombok för den 16 december 1878, No 797, utvisande att sedan Maja Larsdotter Holm Uti en till Rådhusrätten då ingiven skrift anhållit; att, som hennes man Carl Larsson, vilken 1863 begivit sig till Stockholm i avsikt att söka arbete, sedemera icke återkommit och ej heller alltsedan 1869 meddelat henne något om sin vistelse, måste anses hava av ondska och ovilja övergivit henne, stämning å honom bliva utfärdat att inom laga tid återkomma för att äktenskapet fortsätta, vid påföljd att sökanden måtte vinna rätt till äktenskapsskillnad, så hade Rådhusrätten genom utslag samma dag yttrat: att enär genom vad i ärendet förekommit måste anses styrkt, att Carl Larsson övergivit och förlupit sin hustru, sökanden Maja Larsdotter Holm, antagligen i uppsåt att ej mera fortsätta äktenskapet med henne, förelade Rådhusrätten, jämlikt 13 Kapitlet, 4§ Giftemålsbalken, bemälde Carl Larsson att, inom natt och år, sedan detta beslut blivit på föreskrivet sätt genom Rättens försorg kungjort, hos sökanden sig inställa och äktenskapet med henne fortsätta, vid den i nämnde lagrum stadgade påföljd.
Härjämte företeddes en av Rådhusrätten den 16 december 1878 utfärdad kungörelse, varigenom ovan bemälde Carl Larsson blivit förelagd att, inom natt och år efter kungörandet av densamma, hos sin hustru Maja Larsdotter Holm sig inställa till äktenskapets fortsättande, vid den i 13 Kapitlet, 4§ Giftemålsbalken stadgade påföljd, varande denna kungörelse, enligt åtecknade bevis, uppläst från predikstolen i Sävare, Hovby, Härene, Källby, Sunnersbergs och Råda kyrkor den 22 december 1878, i Gösslunda kyrka den 26 och ytterligare i Råda samt i Hangelösa och Lidköpings kyrkor den 29 i samma månad och år övensom i Mellby kyrka den 1, i Skeby kyrka den 5 och i Åsaka kyrka den 6 januari 1879.
Efter antecknandet härav fullföjde Maja Larsdotter Holm sin ovanberörde ansökan om äktenskapsskillnad, med tillkännagivande, att hon under tiden efter den 16 december 1878 ej hört något om eller från sin man samt att hon ej hade sig bekant, var han vistades; Och avsades, att utslag skulle meddelas den 26 i denna månad.

 

Utdrag av Domboken, hållen hos Rådhusrätten i Lidköping den 26 januari 1880.
No 20: Uti det under No7 i domboken för den 12 i denna månad antecknade ärende, angående hustrun Maja Larsdotter Holms ansökan om skillnad i äktenskapet med hennes man Carl Larsson utsades, efter överläggning, följande

Utslag
Som Carl Larsson genom Rådhusrättens den 16 december 1878 meddelade beslut haft sig förelagt att, inom natt och år, sedan berörda beslut blivit på föreskrivet sätt kungjort, hos sin hustru sig inställa och äktenskapet med henne fortsätta vid den i 13 Kapitlet 4§ Giftemålsbalken stadgade påföljd, samt, enligt företedde bevis, sådant kunggörande ägt rum under tiden från och med den 22 december 1878 till och med den 6 januari 1879, men Carl Larsson, oaktat sålunda men än ett år förflutit efter sista kunggörandet, icke till hustrun återvänt, alltså pröva Rådhusrätten, jemlikt ovan åberopade lagrum, lagligt döma till skillnad i äktenskapet emellan makarna Carl Larsson och Maja Larsdotter Holm; Ägande sökanden, Maja Larsdotter Holm att för undfående av skiljobrev sig hos Domkapitlet i Skara anmäla.

 

Intyg från pastor Fogelqvist, undertecknat 6 mars 1880
Pastorn intygade att Maja Larsdotter Holm och Carl Larsson sammanvigdes lagligen 9 december 1862 och hade haft två barn, vilka båda var avlidna. Där fanns också en notering om att mannens vistelseort sedan flera år varit obekant.

 

Vad hände med Carl Larsson?

Ja, vad hände egentligen med Carl? Emigrerade han eller bosatte han sig kanske i Stockholm, som var avsikten från början?

Jag gjorde en sökning i Folkräkningen 1890 hos SVAR på hans namn, födelseår och -ort och fick faktiskt napp!
Han visade sig vara bosatt i Gävle (X) år 1890, på en Försörjnings- och arbetsinrättning. Inflyttningsattesten tog han ut från Lidköping 1881-11-07 och först skrevs han in på Fattigstugan, men året efter överfördes han till nämnda Försörjnings- och arbetsinrättning. Det är också där han avlider några år senare, 1895.

Källor
Födelseböcker för Rackeby och Lidköping.
Vigselbok och dödbok för Lidköping. Dödbok för Rackeby.
Husförhörslängder för Rackeby, Lidköping och Gävle.
Ur Skara domkapitels arkiv vol. FXIII:2: Handlingar till ansökningar om skiljobrev, kopia av äktenskapskillnadsmål 1880 10/3 26§ mellan Carl Larsson och hans hustru Maja Larsdotter Holm, Lidköping. Folkräkningen 1890 hos SVAR.

© Yvonne Carlsson

Kommentera